Derneğin Adı ve Merkezi

        

         Madde 1- Derneğin Adı: “İÇERENKÖY İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR.

         Derneğin merkezi ‘İstanbul’dur. Şubesi Yoktur

         Derneğin temsili renkleri   : Mavi-Beyaz Tercih: Siyah  

         Derneğin kuruluş tarihi                 : 1992

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

        

         Madde 2-  Amaç

 1. Üyelerin ve semt gençlerinin spor yapmalarını sağlamak, bunların bedeni, fiziki, kültürel gelişmelerini ve spor ahlakı içinde yetişmelerini temin etmek, Bu maksatlarla Beden Terbiyesi Teşkilatları tarafından tertip edilen Amatör spor faaliyetlerine kulübün imkânları dâhilinde ve üyelerin yapmak istedikleri sportif branşlara katılmak ve ayrıca özel spor temaslarında bulunmak suretiyle Türk sporunun daha elverişli bir seviyeye ulaşmasına ve idamesine yardımcı olmak, ayrıca kültürel faaliyetlerde bulunmak.
 2. Derneğin şubesi yoktur. Merkezinde dernekler Kanununun men ettiği ve kulübün gayesi dışındaki husus ve mevzulara iştigal edilmez.
 3. Dernek ve ona intisap edeceklerin tamamı amatör olup, bu ruhla spor yaparlar
 4. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve yetkili kuruluşların yönetmeliklerine göre derneğin uğraşacağı spor dalları ve etkinlik alanlarını yönetim kurulu belirler.
 5. Lokal açar. Kulüp Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle lokal açabilir. Bu hususta Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

         Derneğin Faaliyet Alanı

         Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.

        

         Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

        

         Üyelik Türleri

         Madde 3- KULÜP ÜYELİĞİ

            Kulübün iki türlü üyesi vardır.

 1. a) Asli Üyeler: Kulübün kurucuları ile başvuru üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Bu üyeler eşit hakka sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 2. b) Onursal Üyeler: Kulübe maddi ve manevi bakımdan katkı sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen kimselerdir. Bu üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

         Üye Olma Şartları

Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ve tüzel kişiler kulübe üye olma hakkına sahiptir.

         Üyelik Başvurusu

Üye olmak isteyen kişiler Yönetim Kurulunca bastırılan ya da elektronik ortamda sunulan üye başvuru formundaki bilgileri doldurarak iki asil üye ile birlikte imza eder. Üye adayı üyelik başvurusu formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar.

Bu üyelik başvuru formuna üye giriş aidatı ile yıllık aidatını kulüp veznesine veya kulübün göstereceği banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ile gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğrafı; tüzel kişilerde yetkili organ kararı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi örneğini başvuru formuna eklemek zorundadır.

Derneğe yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatı iade edilir.

            Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ücreti ve yıllık aidatlarını belirlemeye her mali yıl başında artırma ve eksiltmeye Yöneyim Kurulu yetkilidir.

Kulüpten ihraç edilen kişilerin üyeliğe tekrar kabulüne Genel Kurulca karar verilir.

Bir yıl içinde alınacak üye sayısı 25 (yirmibeş) kişiden fazla olamaz.

         Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat

Kulübe üye olmak isteyen kişilerden Giriş ücreti ve üyelerden Yıllık aidat alınır.Bu miktarlar her yıl mali yılbaşında artırmaya ve eksiltmeye Yönetim kurulu yetkilidir.

Her üye yıllık aidatını ait olduğu yılın sonuna kadar veznesine ve banka hesabına ödemek zorundadır. Aidatını ödemeyen üyeler Genel Kurulda oy kullanamaz. Aidatlar kredi kartı ile de ödenebilir.

         Üyelik Hakları

Kulüp üyeleri eşit hakka sahiptir. Kulüp üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetme, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

            Her üyenin kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanmak yasaktır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye kulüp mal varlığından hak iddia edemez.

         Üyelerin Yükümlülükleri

            Üyeler kulüp tüzüğüne uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdür.

Her üye kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, üye adresinde, telefon ve faks numarası, e-posta adreslerindeki değişikliği 30 gün içerisinde kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışma ve telgraf geçerli olur.

Her üye aidatını her yıl 31 Aralık akşamına kadar öder. Aidat borcu olan üyeler Genel Kurulda oy kullanamaz.

Kulüpten çıkan ve çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

            Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

            Madde-4: Üyeliğin Sona Ermesi

            Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 1. a) Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte anılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. b) Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. c) Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.
 4. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 5. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
 6. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek
 7. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 8. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

            Kulüp Organları:

        

         Madde 5- Kulübün zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

         Madde 6- GENEL KURUL          

         Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 2. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

         Madde 7- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama,açık tasnif  ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.        Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

            Madde 8- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir.   

 1. Kulüp (Başkanı ile) Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda kulübe kamu kuruluşları tarafından tahsis edilmiş bulunan taşınır veya taşınmaz malların tahsis amacına uygun biçimde işletilmesi veya işletilmeye verilmesi suretiyle kulübe gelir temini amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin Futbol federasyonu ve diğer amatör federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında şube açmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Kulübün mevzuatına uygun biçimde şirket veya iktisadi işletme kurulmasına karar vermek.
 11. Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,
 12. Derneğin fesih edilmesine karar vermek,
 13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 1. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 2. Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 3. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

         Madde 9- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, 1 başkan 14 asıl ve 8 yedek üye olarak Genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, Genel Kurulca seçilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir kararla görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Vekili, Genel sekreter, Sayman ile gerekli görülen spor birimi sorumlularını seçer.  Yönetim kurulu ayda 2 defadan az olmamak üzere başkan tarafından belirlenen gün ve saatte üyelerin salt çoğunlukla toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Üyeler gündeme madde ilave edebilir.         Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 1. A) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

        

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 Madde 10- Başkan Ve Yönetim Kurulunun Diğer Üyelerin Görevleri

 1. Başkan: Derneğin her hususta temsilcisidir. Derneğin yönetim ve çalışmalarında ait bütün işlemleri yapar yönetim kurulundaki görevlilerin görevlerini iyi yapmalarını nezaret eder. Derneğin Gençlik spor genel müdürlüğü ve spor federasyonları nizamlarına uygun şekilde işlenmesini sağlar.
 2. Başkan Vekili: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder.
 3. Genel Sekreter: Kulübün bil cümle muamelat ve yazışmalarını idare eder. Toplantı gündemini hazırlar. Başkan ve vekilin bulunmadığı hallerde yönetim kuruluna başkanlık eder.
 4. Sayman: Bil cümle muhasebe işlerinin kanun ve usule uygun bir şekilde tedvir eder mali işler hakkında kurula bilgi verir harcamaları karardan geçirir.

            Madde 11- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

            Madde 12- Kulüp Yürütme Birimi- Kulüp Danışmanları- Kulüp Danışma Kurulları Ve Kulüp Temsilcisi

Kulüp Yürütme Birimi: Kulüp yürütme birimi yönetim kurulunun uygulama kararı uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevidir. Yürütme birimi sorumlusu genel sekreterdir. Genel sekreter ve diğer yürütme birimi görevlilerinin kulüp üyesi olması şart değildir. Genel sekreter ve diğer yürütme birimi görevlilerinin hizmet konularında uzman kişiler olmasına ve kulüp camiasında sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu işler için ayrılabilecek zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

 1. Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri

Kulüp hizmetlerinin gerektiği ve kulüp imkânlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretleri veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

1.Genel Sekreter

2.Kulüp Saymanı

3.Kulüp Doktoru Yardımcısı-Sağlık Personeli

4.Tesis Ve Malzeme Yöneticileri Ve Görevleri

5.Spor Direktörü

6.Genel Kaptanlar

7.Teknik yöneticiler ve eğiticiler

 1. b) Kulüp yönetme birimi görevlilerinin görev ve yetkileri

1.Genel Sekreter: Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari mali ve teknik bütün hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kurulu toplantılara katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar toplantılarda oy kullanamaz başkan adına yazışma işlerini yürütür.

2.Kulüp Saymanı: kulübün hesap muamelat gelir ve sarf işlerini yürütmekle görevli elamanı olup genel sekretere karşı yükümlüdür.

3.Kulüp Doktoru Yardımcısı-Sağlık Personeli: Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

 1. Tesis Ve Malzeme Yöneticileri Ve Görevleri: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması güvenlik bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.
 2. Spor Direktörü: Kulübün faaliyet göstermeyi üslendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.
 3. Genel Kaptanlar: Kulübün üstlendiği spor dallarında veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanlar genel kaptan oldukları spor dalının eğitim çalışmalarına yarışmalara veya benzer faaliyetlere katılan veya katılacak olanların (bay veya bayan) her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede spor direktörlüğüne karşı sorumludur.

7.Genel Kaptanlar: Kaptanlar kaptan oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılacak olanların (bay-bayan) sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanlarına karşı sorumludurlar.

B)Kulüp Danışmanları: Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüp hizmetleri ili ilgili hukuk sağlık basın ve benzeri alan konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilir. Danışman olarak görev alacakların bu görevle ilgili alanlarda bilgili tecrübeli uzman kişiler olmasına dikkat edilir kulüp danışmanları kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazı görüş vermekte görevlendirilir.

 1. C) Kulüp Danışma Kurullarının Görev Ve Yetkileri: Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla 3 kişiden oluşan kulüp danışma kurulu meydana getirilebilir. Danışma kurulunda görevlendirilecek olanların alanlarında uzman kişiler olmasına dikkat edilir bunların kulüp üyesi olmaları şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir. Danışma kurulu yönetim kurulunun kara teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri teklif etmekle görevli olup yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludur
 2. D) Kulüp Temsilcileri Görev Ve Yetkileri: Kulüp temsilciklerinin genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilebilirler. Temsilcilerin çevrelerinde ve taraflarca sevilen ve sayılan kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Temsilcilerin yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetleri ile ilgili olmak üzere kişiler kurumlar ve taraflar arasındaki sağlıklı bir teması sürdürebilmesi ile kulübün başarısına destek ve yardım sağlaması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesi ile görevli olup genel sekretere karşı sorumludurlar.

         Madde 13-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

        

         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

            Madde 14- Derneğin Gelir Kaynakları

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye giriş aidatı, yıllık üye aidatıdır.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Her çeşit organizasyon gelirleri,(piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Sporcuların lisans ve kira gelirleri, isim hakkı patent, reklam ve bilet satış gelirleri,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 8. Spor Toto Spor Loto Sayısal ve İddaa gibi kurumlardan gelen gelirler,
 9. Her çeşit isim hakları ve patent gelirleri
 10. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılan yardımlar ile diğer Yerel yönetimlerce yapılacak yardımlar, Reklam karşılığı gelirler,
 11. Dernekçe düzenlenecek her çeşit kurs ve eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
 12. Dernek yayınları gelirleri
 13. Kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilecek gelirler.

            Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

           

           

Madde 15-Defter tutma esasları;

Kulüp İşletme hesabına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt gelirin 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı resmi gazetede yayınlanan dernekler yönetmeliğinin 31 ‘inci maddesinde belirtilen miktarı aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak Bilânço esasına göre defter tutulur.

Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilir. Ancak gelirler üst üste 2 hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren yönetim kurulu kararı ile tekrar işletme hesabı esasına dönülebilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

         Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.  Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

(Değişik ibare: RG-23.1.2013-28537)(1) Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Dernek gelirleri,

(Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri.

Tesis yapımı, Bakımı ve onarımı giderleri, Spor malzemesi araç ve gereç giderleri, Sporcuların transfer giderleri, Büro ve Tesis kira giderleri, Ulaşım konaklama giderleri, kamp giderleri, idari ve teknik kadro giderleri (Maaş haberleşme, elektrik, su, doğalgaz. Tesis veya ofis aidatları gibi) fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir tahsilinde yetki belgesi:
 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Bu son düzenlemeyle, dernek yönetim kurulu üyeleri için yetki belgesi düzenleme zorunluluğu kaldırılmış olduğu gibi, dernek üyeleri, çalışanları veya üçüncü kişiler adına yönetim kurulu kararına istinaden dernek başkanı tarafından düzenlenen yetki belgelerinin bir örneğinin mülki amirliğe verilme zorunluluğu da kaldırılmıştır. 

Diğer taraftan, yetki belgelerinin geçerlilik süresi yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlı olması da kaldırılmış olup, yönetim kurulu değiştiğinde yeni yönetim kurulunca bu yetki iptal edilmedikçe geçerliliğini sürdürecek olup yenilettirmesi gerekmeyecektir. Ancak, yetki belgeleri en fazla bir yıllık süreli olarak düzenlenebilecektir.

 

Beyanname Verilmesi*

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü*

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi”

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 16- BİRLİK VEYA FEDERASYONA KATILMA

Dernekler kanununa göre kuruluna sportif faaliyet ve araç taşıyan birlik veya federasyona kulüp üye olarak katılabilir. Bu hususta genel kurul karar verir.

 Dâhili yönetmelik ve Hüküm Eksikliği

         Madde 17- Dernek Bu tüzük ile yönetilir. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer Mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri ve gençlik ve spor genel müdürlüğü gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliği uygulanır.

         Madde 18- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli           

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 1. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 2. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 3. Tasfiye İşlemleri
 4. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ‘İÇERENKÖY İDMAN YURDU KULÜBÜ ‘’Derneği” ibaresi kullanılır.
 5. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 6. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 7. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 8. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 19- UYGULAMA

                        Klübün yönetiminde bu tüzük ve dâhili yönetmelik uygulanur. Lüzumlu hallerde Dernekler Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmelikler hükümleri uygulanır.

 

          Derneğin Borçlanma Usulleri      

               Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

               Madde 21- DEFTER MAKBUZ VE EVRAKIN SAKLANMASI

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 Derneğin İç Denetimi

            Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 23- DERNEĞİN KURUCULARI

ADI SOYADI

Uyruğu

İletişim

 

Mesleği

Adresi

Sebahattin Apaydın

T.C.

   

Memur

İçerenköy Başıbüyük yolu ender sokak No:7 Ataşehir/İst.

Ertan Günaydın Sebest

T.C

   

Serbest

İçerenköy Karslı Ahmet Caddesi No:25 Ataşehir/İstanbul

Ali Koçak

T.C

   

Serbest

İçerenköy Boyacı Sokak 15/8 Ataşehir/İstanbul

Selçuk Bayrak

T.C.

   

Serbest

İçerenköy Karslı Ahmet Caddesi Şengül Ap. No:18/3 Ataşehir/İstanbul

Ş.İsmail Orman

T.C

   

Serbest

İçerenköy Karslı Ahmet Caddesi No:19 Ataşehir/İstanbul

Şerafettin Maden

T.C

   

Serbest

İçerenköy Karslı Ahmet Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul

Nihat Dedeoğlu

T.C

   

Serbest

İçerenköy Karslı Ahmet Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul

Madde 24- Bu tüzük 24 (yirmidört) maddeden ibaret olup, Dernekler Müdürlüğünden tasdik olunca yürürlüğe girer.

Yönetim kurulu :

Sebahattin KESKİN  (başkan)

Önder KAVALCI                               Turgut UYGUN                     Leven t YILMAZCAN                      

Hakan ÜLSEL                                               Erdem konak                         Hakkı OKYAY                       

Mehmet Ali TURAN                         Tamer ÇİFTÇİ                                  Mustafa KARAOĞLU                      

İsa KERVANCIOĞLU                                  Can AYVATAŞ                       Uğurcan DEMİR                  

Ali Haydar AKIN                               Cahit UYGUR